32वीं बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा, 2023 वनलाइनर : भाग-I

Sale!

189.00

विषय सूची

हिन्दू विधि • मुस्लिम विधि

• सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 भारतीय न्यास अधिनियम, 1882

• साम्य-विधि • विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

• अपकृत्य विधि • माल विक्रय अधिनियम, 1930

• कम्पनी अधिनियम, 2013

• परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

• भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

प्रशासनिक विधि

• माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 • परिसीमा अधिनियम, 1963

Description

32वीं बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा, 2023 वनलाइनर : भाग-I

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “32वीं बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा, 2023 वनलाइनर : भाग-I”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top